ติดต่อเรา

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
พิกัดละติจูด (Latitude) : 13.8499448
ลองจิจูด (Longitude) : 100.5749838

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 
โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th
อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th