หน้าหลัก > ข้อมูล CIO

ข้อมูล CIOนางสาวมาลินี สุทธิรัตน์
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
Chief Information Officer : CIO
 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-109-5100 ต่อ 333
โทรสาร 02-109-5136
อีเมล msutthirat@yahoo.com