ลงนามถวายพระพร
หน้าหลัก > พระบรมราโชบาย

พระบรมราโชบาย


 

His Majesty the King gave a rainmaking's policy

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีว่าการและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะฑูตและคณะผู้เชี่ยวชาญสหรัฐฯ ที่ปรึกษาและนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2529 ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ในวโรกาสนี้ ทรงมีพระราชกระแสฯ ทางวิชาการฝนหลวง ประสบการณ์และความสำเร็จ รวมทั้งพระราชทานข้อแนะนำทางเทคนิคอย่างถี่ถ้วนเป็นเวลานานถึงสามชั่วโมง ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญสหรัฐฯ ได้ร่วมสรุปสาระสำคัญไว้ดังนี้

  1. ทรงเน้นทั้งความจำเป็นในการพัฒนาการและการดำเนินการปรับปรุงวิธีการทำฝนในแนวทางของการออกแบบ การปฏิบัติการและการติดตามประเมินผลที่มีลักษณะเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่องานศึกษารูปแบบของก้อนเมฆและการปฏิบัติการทำฝนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
  2. ทรงย้ำถึงบทบาทของการดัดแปรสภาพอากาศ (การทำฝน) ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในกระบวนการจัดการ แหล่งน้ำและทรัพยากรน้ำ ได้แก่ การเพิ่มปริมาณน้ำให้แก่แหล่งเก็บกักน้ำต่างๆ การบรรเทาปัญหามลภาวะ และการเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการบริโภค เป็นต้น
  3. ทรงเน้นว่า ความร่วมมือประสานงานอย่างเต็มที่ระหว่างหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ที่จะเป็นกุญแจสำคัญในอันที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้

ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นล้นพ้นโดยเฉพาะ คณะผู้เชี่ยวชาญสหรัฐฯ ต่างทราบซึ้งในพระปรีชาสามารถ ว่าทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องวิทยาศาสตร์บรรยากาศ การดัดแปรสภาพอากาศ อุตุนิยมวิทยา และฝนหลวงโดยแท้จริง ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชกระแสฯ ไปประกอบใน รายงานผลการประมวลฝนหลวงในสหราชอาณาจักรไทย ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จทำให้เกิดความร่วมมือ ไทย-สหรัฐฯ ในโครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศประยุกต์ในที่สุด
Current date 25 Jan 2563 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557