เครื่องบินฝนหลวง

เครื่องบินฝนหลวง

    มีเครื่องบิน 2 ประเภท เพื่อรองรับการให้บริการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ชนิด จำนวนเครื่องยนต์ กำลังโหลด (กิโลกรัม) บริการ รวม
๑. เครื่องบินปีกตรึงที่ใช้งานในปัจจุบัน
 
 ๑.๑ เครื่องบินแบบ Porter PC-๖/B๒H๒ (๑ เครื่องยนต์) 
 

 
 ๑  ๕๐๐ - ๕๕๐    ๓
 
 ๑.๒ เครื่องบินแบบ Cessna Caravan
 
  
 
 ๗๐๐ - ๘๐๐   ๑๐
 
 ๑.๓ เครื่องบินแบบ Casa
 
 
 
๑๒๐๐ การเพาะเมล็ดเมฆที่อบอุ่น ๑๓
 
 ๑.๔ เครื่องบินแบบ CN-๒๓๕-๒๒๐
 
 
 
๒๐๐๐ - ๒๕๐๐  
 
 ๑.๕ เครื่องบินแบบ Super King Air ๓๕๐B
 

 
-

- การเพาะเมล็ดเมฆเย็น

 - วิจัยและพัฒนา

๒. เครื่องบินปีกหมุนที่ใช้งานในปัจจุบัน (เครื่องเฮลิคอปเตอร์)
 
 ๒.๑ เครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ Ecureuil AS๓๕๐B 
  

 
 ๑    ๒
 
 ๒.๒ เครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ BELL ๒๐๖B
 

 
-  
 
 ๒.๓ เครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ BELL ๔๑๒ EP
 

 
-

- การสำรวจและประเมินผล

การผลิตน้ำฝน

- สนับสนุนหน้าที่ของกระทรวง

 
 ๒.๔ เครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ BELL ๔๑๒ EP
 
 
 

-  
 ๒.๕ เครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ BELL ๔๐๗ GXP  -