สนามบินฝนหลวง

    สนามบินฝนหลวง จำนวน 2 แห่งได้แก่

1. สนามบินจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

2. สนามบินคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี