สถานีเรดาร์

      ปัจจุบันกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีระบบเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนจำนวน 10 สถานี เพื่อใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวง แบ่งออกเป็น สถานีเรดาร์แบบประจำที่ จำนวน 5 สถานี และ สถานีเรดาร์แบบเคลื่อนที่ จำนวน 5 สถานี  ได้แก่

1. สถานีเรดาร์แบบประจำที่ ชนิด S Band ความถี่ 2.8 GHz มีจำนวน 5 สถานี ได้แก่

1.1 สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

                       ภารกิจ ตรวจวัดกลุ่มฝนและสภาพอากาศทั่วไป ในเขตพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตก
ตรวจวัดการเกิดกลุ่มฝน/กลุ่มเมฆเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวง ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง การยับยั้งลูกเห็บ และการเตือนภัยให้อากาศยานขณะปฏิบัติการฝนหลวง

                       ผลเบิกจ่าย สิ้นสุดกระบวนการเบิกจ่ายแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 (ครั้งแรก)

                       ผลเบิกจ่าย สิ้นสุดกระบวนการเบิกจ่ายแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 2 : เป็นการขอปรับปรุงระบบเดิม ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดสายการผลิตแล้ว)  วงเงิน 134,893,000 บาท

1.2 สถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

                       ภารกิจ  ตรวจวัดกลุ่มฝนและสภาพอากาศทั่วไป ในเขตพื้นที่ภาคกลาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวง ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง บริเวณภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง และการเตือนภัยให้อากาศยานขณะปฏิบัติการฝนหลวง

                       ผลเบิกจ่าย สิ้นสุดกระบวนการเบิกจ่ายแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 (ครั้งแรก)

                       ผลเบิกจ่าย ปี 2560 – 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ (ความถี่ S Band) เป็นการจัดหาทดแทนของเดิมตามซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา) ซึ่งอะไหล่เรดาร์ยุติสายการผลิตและเทคโนโลยีล้าสมัย วงเงิน 186,828,200 บาท ซึ่งเป็นงบปี 2560 ขอตั้งงบ 28,024,230 บาท, ปี 2561 ขอตั้งงบ 84,072,690 บาท, และปี 2562 ขอตั้งงบ 74,731,280 บาท

1.3 ศูนย์วิจัยปฏิบัติการฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

                       ภารกิจ ตรวจวัดกลุ่มฝนและสภาพอากาศทั่วไป ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวง ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงและการเตือนภัยให้อากาศยานขณะปฏิบัติการฝนหลวง

                       ผลเบิกจ่าย สิ้นสุดกระบวนการเบิกจ่ายแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 (ครั้งแรก)

                       ผลเบิกจ่าย สิ้นสุดกระบวนการเบิกจ่ายแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2 : เป็นการซื้อทดแทนระบบเดิม ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดสายการผลิตแล้ว)  วงเงิน 290,864,000 บาท

1.4 สถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

                       ภารกิจ  ตรวจวัดกลุ่มฝนและสภาพอากาศทั่วไป ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวง ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงบริเวณภาคตะวันออก และการเตือนภัยให้อากาศยานขณะปฏิบัติการฝนหลวง

                       ผลเบิกจ่าย สิ้นสุดกระบวนการเบิกจ่ายแล้ว ปี พ.ศ. 2556 วงเงิน 280,709,200 บาท

1.5 สถานีเรดาร์ฝนหลวงพนม ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

                       ภารกิจ  ตรวจวัดกลุ่มฝนและสภาพอากาศทั่วไป ในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวง ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงบริเวณภาคใต้ และการเตือนภัยให้อากาศยานขณะปฏิบัติการฝนหลวง

                       ผลเบิกจ่าย สิ้นสุดกระบวนการเบิกจ่ายแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 วงเงิน 314,800,000 บาท

2. สถานีเรดาร์แบบเคลื่อนที่ ชนิด C Band ความถี่ 5.6 GHz มีจำนวน 5 สถานี

สถานีเรดาร์แบบเคลื่อนที่ สามารถย้ายไปปฏิบัติงานตามสถานที่ต่างๆ ได้ ตามความเหมาะสม โดยมีแผนการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงประจำภูมิภาคต่างๆ ดังนี้

2.1 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ อ.เมือง จ.แพร่

                      ภารกิจ  ตรวจวัดกลุ่มฝนและสภาพอากาศทั่วไป ในเขตพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวง ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงและการเตือนภัยให้อากาศยานขณะปฏิบัติการฝนหลวง

                      ผลเบิกจ่าย สิ้นสุดกระบวนการเบิกจ่ายแล้ว ตั้งแต่ปี 2559 วงเงิน 159,786,000 บาท

2.2 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี

                       ภารกิจ  ตรวจวัดกลุ่มฝนและสภาพอากาศทั่วไป ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวง ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง และการเตือนภัยให้อากาศยานขณะปฏิบัติการฝนหลวง

ผลเบิกจ่าย สิ้นสุดกระบวนการเบิกจ่ายแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 วงเงิน 159,679,000บาท    

2.3 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.จตุรพักรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

                       ภารกิจ  ตรวจวัดกลุ่มฝนและสภาพอากาศทั่วไป ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวง ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง และการเตือนภัยให้อากาศยานขณะปฏิบัติการฝนหลวง

                       ผลเบิกจ่าย สิ้นสุดกระบวนการเบิกจ่ายแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 วงเงิน 138,789,700 บาท    

2.4 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

                       ภารกิจ  ตรวจวัดกลุ่มฝนและสภาพอากาศทั่วไป ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวง ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการ
ฝนหลวงและการเตือนภัยให้อากาศยานขณะปฏิบัติการฝนหลวง

                       ผลเบิกจ่าย : ปี 2559 - 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝน แบบเคลื่อนที่ (ความถี่ C Band) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 160,000,000 บาท ซึ่งเป็นงบปี 2559 ขอตั้งงบ 32,000,000 บาท, ปี 2560 ขอตั้งงบ 64,000,000 บาท, และปี 2561 ขอตั้งงบ 64,000,000 บาท

2.5 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ อ.ปะทิว จ.ชุมพร

                       ภารกิจ  ตรวจวัดกลุ่มฝนและสภาพอากาศทั่วไป ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวง ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง และการเตือนภัยให้อากาศยานขณะปฏิบัติการฝนหลวง

                       ผลเบิกจ่าย : ปี 2560 – 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝน แบบเคลื่อนที่ (ความถี่ C Band) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 180,000,000 บาท ซึ่งเป็นงบปี 2560 ขอตั้งงบ 36,000,000 บาท, ปี 2561 ขอตั้งงบ 72,000,000 บาท, และปี 2562 ขอตั้งงบ 72,000,000 บาท

หมายเหตุ     1) ระบบเรดาร์ ชนิด S Band : ใช้สำหรับการใช้งาน แบบติดตั้งประจำที่ เนื่องจากมีขนาดใหญ่

          2) ระบบเรดาร์ ชนิด C Band : ใช้สำหรับการใช้งาน แบบติดตั้งเคลื่อนที่ หรือแบบประจำที่ก็ได้ เนื่องจาก  มีขนาดเล็กกว่า ระบบเรดาร์ ชนิด S Band