รายงานผลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติการฝนหลวง

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติการฝนหลวง

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาด้านการบริการและการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์แก่องค์กรและสังคมต่อไป
  
๑. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติการฝนหลวง
มากที่สุด
  
มาก
  
ปานกลาง
  
น้อย
  
น้อยที่สุด
  
มากที่สุด
  
มาก
  
ปานกลาง
  
น้อย
  
น้อยที่สุด
  
มากที่สุด
  
มาก
  
ปานกลาง
  
น้อย
  
น้อยที่สุด
  
มากที่สุด
  
มาก
  
ปานกลาง
  
น้อย
  
น้อยที่สุด
  
๒. ความพึงพอใจต่อการให้บริการฝนหลวง
มากที่สุด
  
มาก
  
ปานกลาง
  
น้อย
  
น้อยที่สุด
  
มากที่สุด
  
มาก
  
ปานกลาง
  
น้อย
  
น้อยที่สุด
  
มากที่สุด
  
มาก
  
ปานกลาง
  
น้อย
  
น้อยที่สุด
  
มากที่สุด
  
มาก
  
ปานกลาง
  
น้อย
  
น้อยที่สุด
  
๓. ประเด็นความไม่พึงพอใจต่อกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ถ้ามี)
ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ฝนตกไม่ตรงตามเป้าหมาย/ไม่ทั่วถึง
ปฏิบัติการฝนหลวงไม่ถูกเวลา
ไม่มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร/ข้อมูลไม่ทันสมัย
ไม่มีช่องทางในการติดตามผลการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติการไม่มีความต่อเนื่อง
๔. ความคาดหวังของผู้รับบริการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ผลตรงกับความต้องการของประชาชน
ฝนหลวงช่วยให้มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอต่อการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภค
ทำฝนหลวงให้แม่นยำ มีฝนตกตรงพื้นที่
ได้รับการช่วยเหลือทุกครั้ง เมื่อมีการร้องขอบริการฝนหลวง
ทำฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ทันทีเมื่อฝนไม่ตกตามฤดูกาล/ฝนทิ้งช่วง
ช่องทางการขอรับบริการฝนหลวงทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวงแก่ประชาชน
ยกเลิก