รายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติการฝนหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563๑.ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติการฝนหลวง


๒.ความพึงพอใจต่อการให้บริการฝนหลวง


๓.ประเด็นความไม่พึงพอใจต่อกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ถ้ามี)


๔.ความคาดหวังของผู้รับบริการ


จำนวนผู้ทำแบบสอบถาม 496 คน