แบบประเมินการรับรู้เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร LET’S GO for Goal

แบบประเมินการรับรู้เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร LET’S GO for Goal

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


คำชี้แจง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้นำแนวคิดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรมาเป็นเครื่องมือทางการบริหารและการพัฒนาองค์การ โดยกำหนดทิศทางและแนวทางในการเสริมสร้างให้บุคลากรของ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีรูปแบบพฤติกรรมการทำงานที่พึงประสงค์ รวมทั้งมีแนวคิดและทัศนคติที่ดีเพื่อสามารถขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายใต้แนวคิดของวัฒนธรรมองค์กร “LET’S GO for Goal”

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงขอความร่วมมือจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในการตอบแบบประเมินการรับรู้เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร LET’S GO for Goal ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกนำไปประมวล วิเคราะห์ และสรุปผลในภาพรวม โดยไม่มีการเปิดเผยเป็นรายบุคคล

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๙ ๕๑๐๐ ต่อ ๙๑๐

แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วยคำถามต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 สถานภาพส่วนตัว
ส่วนที่ 2 การรับรู้วัฒนธรรมองค์กร LET’S GO for Goal
ส่วนที่ 3 ความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร LET’S GO for Goal
ส่วนที่ 4 การนำวัฒนธรรมองค์กรไปปฏิบัติ

* หมายเหตุ หากไม่พบข้อมูลในระบบ กรุณาติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 620